mandag 14. juni 2021

Mika 6 og 7

  8 Han har kunngjort for deg, menneske,
    hva godt er.
   Og hva krever Herren av deg?
   Bare at du gjør rett,
   viser trofast kjærlighet
   og vandrer ydmykt med din Gud. 

Mika fortsetter å profetere dom, som en konsekvens av deres svik...

16 Du har holdt Omris forskrifter
          og handlet som Ahabs hus.
          Etter deres råd har dere vandret.
          Derfor skal jeg overgi deg til ødeleggelse
          og innbyggerne dine til spott.
          Mitt folks vanære må dere bære.

Det er trist at vi mennesker er slik, men det er gjerne gjennom motgang vi lærer dessverre. Ikke bare én gang. Slik sett kan jeg forstå når Hebreerbrevet sier at Herren tukter den Han elsker. Han har bare én hensikt, og det er å frelse og bevare. Israel våknet også opp igjen, og møtte nåde i siste kapittel;

 7 Men jeg vil speide etter Herren,
          vente på Gud, min frelser.
          Min Gud vil høre meg!


     8 Gled deg ikke over meg, min fiende!
          For om jeg faller, skal jeg reise meg igjen.
          Sitter jeg i mørke, er Herren lys for meg.
          
   
  9 Herrens vrede må jeg bære
          fordi jeg har syndet mot ham,
          inntil han fører min sak
          og skaffer meg rett.
          Han skal føre meg ut i lyset,
          og jeg skal se hans rettferd.


Det var forresten ett vers jeg måtte lese en gang til;

  13 Og jorden skal bli til ødemark
          på grunn av dem som bor på den.
          Det er frukten av gjerningene deres.

Det var en profeti som virkelig treffer i dag, Måten vi lever på legger jorden øde. All overforbruk og forurensning på mange måter... Ja, det er en frukt av våre gjerninger!

Profeten Mika har ropt ut Guds dom, men han har også avsluttet sin profeti med håp;

18 Hvem er en Gud som du,
          en som tar bort skyld og tilgir synd
          for den resten han eier?
          Han holder ikke evig fast på vreden,
          for han vil gjerne vise miskunn.
          
   
 19 Herren skal igjen
          vise barmhjertighet mot oss
          og trå vår skyld under fot.
          Du skal kaste alle våre synder
          ned i havets dyp.
          
   
 20 Du vil vise troskap mot Jakob
          og miskunn mot Abraham,
          slik du med ed lovet
          våre fedre i de eldgamle dager.

Takk for din trofasthet Herre. Og for at du er en vi kan stole på. En som står fast på løftet. Takk for løftet om en ny himmel og en ny jord... Men aller mest; takk for frelsen av nåde. Takk for livet i Deg, for at Du viser meg vei.


søndag 13. juni 2021

Salme 119; 60-119

 Salme 119 fortsetter med sin hyllest til Han som er Ordet

 64 Herre, jorden er full av din godhet.
     Lær meg dine forskrifter!

68 Du er god, og det du gjør, er godt.
          Lær meg dine forskrifter!

   73 י Dine hender har skapt meg og holdt meg oppe.
          Gi meg innsikt så jeg lærer dine bud!
          
   
 74 De som frykter deg, skal se meg og bli glade,
          for jeg venter på ditt ord.

 80 La meg følge dine forskrifter med helt hjerte
          så jeg ikke blir til skamme.

Kong David var en stor og mektig mann, men han var også en mann som møtte på motgang, smerte og sorg. Men uansett hvordan han hadde det, så holdt han seg til Ordet;

86 Pålitelige er alle dine bud.
          Hjelp meg! De jager meg med løgn.
          
   
 87 De har nesten gjort ende på meg her på jorden,
          men jeg forlater ikke dine påbud.
          
   
 88 Gi meg liv i din godhet,
          så vil jeg holde lovbudet fra din munn.
          
   
 89  I evighet, Herre,
          står ditt ord fast i himmelen.
          
   
 90 Din trofasthet varer fra slekt til slekt

96 Jeg ser at alt som er fullkomment, har en grense,
          men ditt bud når uendelig vidt.
          
   
 97 מ Hvor høyt jeg elsker din lov!
          Jeg grunner på den hele dagen.

 102 Jeg viker ikke fra dine lover,
          for du veileder meg.
          
   
 103 Hvor søte dine ord er for ganen,
          bedre enn honning i munnen.
          
   
 104 Jeg får innsikt av dine påbud,
          derfor hater jeg falske veier.
          
   
 105  Ditt ord er en lykt for min fot
          og et lys for min sti.

111 Dine lovbud er min eiendom for alltid,
          de gleder mitt hjerte.


I dag vil jeg først og fremst takke for Ordet! Og jeg vil be om en "Ordets vekkelse" der flere og flere kan oppdage og se de underfulle ting i din lov! Herre, vi trenger en ny lengsel etter ditt Ord! Så kunnskapen om deg og livet i deg kan vokse. Jeg tror at ditt Ord er "oljen på lampen" som vi trenger for å være lys for deg.

lørdag 12. juni 2021

Esra 10

 Mens Esra gråtende kastet seg ned foran Guds hus og ba og bekjente, samlet det seg en stor mengde israelitter omkring ham, menn, kvinner og barn, og folket gråt høyt.

Det var Israels folk som innså at de hadde syndet, og gått imot den pakten de hadde inngått med Gud. Nå sørget de høyt over dette, og ville ta et oppgjør med det. 


I de tidligere kapitlene har vi lest hvordan gleden var stor når de etter 70 år i fangenskap skulle få komme hjem og gjenreise templet. Det var stor fest og glede - så kanskje dette blir en stor kontrast? Men det er en del av "hele pakka" Deres lengsel etter Gud, gjorde at de ransaket sine hjerter. Og de sørget dypt over det de fant... 

Nå er det ikke så lett å forstå dilemmaet de var oppi... det er så annerledes enn vår tid og kultur. Men det vi forstår, er at de hadde brutt Guds lov og pakten de hadde inngått med Ham. 
En annen viktig ting vi kan glede oss over, er at det fortsatt var håp;

 2 Da tok Sjekanja, sønn av Jehiel, av Elams etterkommere, til orde og sa til Esra: «Vi har vært troløse mot vår Gud og tatt til oss fremmede kvinner fra folkene i landet. Likevel er det ennå håp for Israel.  3 La oss nå inngå en pakt for vår Guds ansikt og sende fra oss alle disse kvinnene og deres barn. Det er dette rådet vi har fått fra Herren og fra dem som skjelver for vår Guds bud. La det bli gjort etter loven!  4 Gå i gang, for denne saken hviler på deg, og vi vil være med deg. Vær sterk og gå til verket!»

Det var deres håp den gangen. Vårt håp er JESUS. Og med Hans hjelp og nåde kan også vi ta et oppgjør med vår synd i dag.

Herre, i dag vil jeg først og fremst takke for at Du som ransaker våre hjerter, også vil veilede og rense oss! Takk for håpet, uansett hvilken situasjon vi har havnet i. Du er full av nåde. Du kan og vil reise oss opp igjen, og veilede oss videre i livet med Deg! 

fredag 11. juni 2021

Josva 8

  18 Da sa Herren til Josva: «Rekk sabelen du har i hånden, ut mot Ai! For nå vil jeg gi byen i dine hender.» Josva rakte sabelen han hadde i hånden, ut mot byen. 19 I det samme han rakte hånden ut, reiste de som lå i bakhold seg hurtig fra skjulestedet sitt og stormet inn i byen. De inntok den og satte den straks i brann. 20 Da mennene fra Ai snudde seg, fikk de se røyken fra byen stige opp mot himmelen. Men de hadde ikke noe sted å flykte, verken hit eller dit, for den hæren som hadde flyktet ut i ørkenen, vendte seg nå mot forfølgerne. 21 Da Josva og alle israelittene så at de som lå i bakhold, hadde inntatt byen, og at det steg røyk opp fra den, snudde de og angrep mennene fra Ai. 22 De andre rykket ut mot dem fra byen. De var omringet av israelitter, både fra den ene og fra den andre kanten. 

Det er faktisk sterkt å lese, etter det nederlaget de hadde opplevd sist... De trodde de kunne vinne lett, men de hadde noe i "bagasjen" de ikke var klar over.  Men denne gangen var det fienden som gikk på en smell. De trodde Israel ville bli like lett å slå som sist. Men det var noe de ikke hadde regnet med; nemlig at Israel hadde tatt et oppgjør med det som var galt. Guds nåde og styrke var igjen med dem.

Etter denne store seieren, står Josva fram og leser Ordet for hele folket;

Deretter leste Josva opp alt som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik det var skrevet i lovboken. 35 Ikke ett ord av alt det Moses hadde påbudt, unnlot Josva å lese opp for hele Israels forsamling og for kvinnene, barna og de innflytterne som bodde blant dem.

Herre, i dag vil jeg takke for styrken det er i det å tro på Deg! Og jeg vil takke for Ordet som er mat for vår sjel. Til både styrke, veiledning og frelse. Å lese Ordet er som å være sammen med Deg - Du som ER ORDET

torsdag 10. juni 2021

ApGj 13

I dagens kapittel er det en mann som lengter etter å høre Guds Ord. Men en i staben hans gjør alt for å ta dette fra ham. Da står det at Paulus ble fylt av Ånden og med kraft sier han klart i fra. Det blir redningen for den søkende mannen.

 7 Han holdt til hos guvernøren Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Han ba Barnabas og Saulus til seg fordi han ønsket å høre Guds ord.  8 Men Elymas – trollmannen, som navnet hans betyr – motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen.  9 Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av Den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene 10 og sa: «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete? 11 Se, nå legger Herren sin hånd på deg: Du skal være blind en tid og ikke se solen.» Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne leie ham. 12 Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til tro.

Skal si han hadde myndighet og mot?! Lurer på hva som hendte med trollmannen da han fikk igjen sitt syn? Det står det ikke noe om. Det står bare at den lengtende og søkende Segius kom til tro. Gud så hans hjerte, og kom ham i møte.

Paulus underviser videre, og mange er søkende - men det er også en del motstandere;

 Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord. 45 Da jødene så folkemengden, ble de brennende harme, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. 46 Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. 47 For dette er Herrens befaling til oss:
           Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,
           for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.»

Halleluja for at frelsen også var for oss hedninger :-) Og takk for at det var mange jøder som også kom til tro. Herre, også i dag ber vi om at du skal sende ut arbeidere - både blant jøder og blant hedninger. For høsten er stor. Herre, du som kan bytte ut steinhjerte med kjøtthjerte, du som kan forme både hender og føtter. Jeg ønsker å være en av dine arbeidere! Så forme meg Du Herre, og bruk meg!


onsdag 9. juni 2021

Åp 18

 Igjen er det mange gåter i dagens åpenbaring...og jeg skal ikke prøve å tolke. Men noen av dem skal jeg likevel nevne.


Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. 

 4 Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst:
        Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager.
 


Hun sier til seg selv: «Her troner jeg som dronning, jeg sitter ikke som enke, og sorg skal jeg aldri vite av.»

«Ve, ve deg, du store by, du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler – 17 på én time er all denne rikdom gått tapt.

 20 Fryd deg over hennes fall, du himmel og dere hellige, apostler og profeter! For med sin dom har Gud straffet henne for det hun gjorde mot dere.

Gud viser sin styrke, og dommen kommer over de som har rørt ved Hans hellige... Babylon som hadde alt, og som stolte på akkurat det - på en time av alt lagt i grus. 

Hva bygger jeg livet mitt på? Hvor har jeg min trygghet? Jo, jeg må innrømme at mye av min trygghet ligger i ting som kan forsvinne på et øyeblikk. Åh måtte jeg tenke enda mer på hva som virkelig har verdi i livet, og for evigheten. Relasjoner til Gud og mennesker. 

36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.»

Herre, hjelp meg å enda bedre SE min neste! Enda bedre kunne ta vare på mine rundt meg, både av familie og venner, ja også andre medmennesker. Dette, og mitt forhold til deg, det er verdier av største sort. Og det eneste som virkelig er verdt å bygge på. Og ikke minst være med å ta vare på. 

Jeg ber det virkelig om å bli ledet rett, så jeg ikke vikler meg inn i ting som er farlig for meg...hjelp meg å se veien jeg bør gå på, og veien jeg bør skygge unna (som v.4 er inne på, og som kong David ber i siste vers av salme 139) Led meg på evighetens vei!

tirsdag 8. juni 2021

Mika 3-5

  11 Høvdingene hennes dømmer for bestikkelser,
          prestene underviser for betaling,
          profetene spår for penger,
          og enda støtter de seg til Herren og sier:
          «Er ikke Herren midt iblant oss?
          Det hender ikke oss noe vondt.»

Dette skriver profeten Mika i det første av dagens kapitler. De er opptatt av seg selv og egen vinning, de er ikke ekte eller helhjertet i sitt forhold til Gud...

Men det neste kapitlet starter likevel med overskriften "Fredsriket"

I de siste dager skal det skje
          at Herrens tempelberg skal stå urokkelig
          som det høyeste av fjellene
          og rage over høydene.
          Dit skal folkeslag strømme.
          
   
  2 Mange folk skal dra av sted og si:
          «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
          til Jakobs Guds hus,
          så han kan lære oss sine veier
          og vi kan ferdes på hans stier.
          For lov skal gå ut fra Sion,
           Herrens ord fra Jerusalem.»

Så godt at vi, hver enkelt, kan søke Gud! På tross av alle falske og halvhjertede prester og profeter på Mika sin tid, så stod Mika selv Guds hjerte nær. Jeg er takknemlig for alle gode ledere vi har i dag! Måtte Gud reise opp enda flere! Men best av alt er at vi har JESUS, en åpen dør til Guds rike.

Dagens andre kapittel har også en profeti som jeg kjenner igjen, uten å kunne forklare. Jeg velger likevel å dele;

 10 Skrik ut i rier som en fødende kvinne,
          datter Sion!
          For nå må du forlate byen
          og bo ute på marken.
          Du skal komme til Babel,
          men der blir du berget.
          Der vil Herren løse deg ut
          av dine fienders hånd.
          
   
 11 Men nå har mange folkeslag samlet seg mot deg.
          De sier: «La Sion vanhelliges
          for våre øyne.»
          
   
 12 Men de kjenner ikke Herrens tanker
          og forstår ikke hans plan:
          å samle dem som kornaks til tresking.

Motstanden mot Israel skal øke (og det merker vi jo) Men som kristne vil vi ikke glemme hvor frelsen kommer fra, og at Israel er Guds utvalgte folk. Av nåde er også vi regnet med. Hørte for noen dager siden at vi var Guds hemmelighet :-) Han hadde alle nasjoner i sitt hjerte, ikke bare Israel. Rom 16 skriver;

 25 Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, 26 men som nå er kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. 27 Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet! Amen.

Det siste av dagens kapitler åpner også med en profeti - og denne tror jeg handler om Jesu fødsel. Både pga Betlehem, og at han var fra eldgammel tid :-)

Du, Betlehem, Efrata,
          minst blant slektene i Juda!
          Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
          Hans opphav er fra gammel tid,
          fra eldgamle dager.

I dag vil jeg lovsynge og takke JESUS, min frelser og Gud.
Jeg ber for Israel! Og jeg vil fortsette å be om at Du, høstens Herre, må sende ut arbeidere. Herre, vis meg hvordan jeg kan bli en bedre arbeider for ditt rike!

søndag 6. juni 2021

Salme 119; 1-59

Dagens salme er en fryd å lese, en lovsang til Ordet!

       
   
  2 Salige er de som tar vare på hans lovbud,
          som søker ham av hele sitt hjerte.
          
   
  3 De gjør ikke urett,
          men går på hans veier.

7 Jeg priser deg av et oppriktig hjerte
          når jeg lærer dine rettferdige lover.

          
   
 10 Jeg søker deg av hele mitt hjerte,
          la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!
          
   
 11 Jeg gjemmer ditt ord i hjertet
          så jeg ikke skal synde mot deg.
          
   
 12 Velsignet er du, Herre!
          Lær meg dine forskrifter!

        
   
 14 Dine lovbud viser meg vei,
          de gir like stor glede som all rikdom.
          
   
 15 Jeg vil grunne på dine påbud,
          feste blikket på dine stier.
          
   
 16 Jeg fryder meg over dine forskrifter,
          jeg glemmer ikke dine ord.

   18 Åpne øynene mine så jeg kan se
          det underfulle i din lov!

 24 Ja, jeg fryder meg over dine lovbud,
          det er de som gir meg råd.

   26 Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg.
          Lær meg dine forskrifter!
          
   
 27 La meg forstå den veien dine påbud viser!
          Jeg vil grunne på dine under.

29 Hold løgnens vei borte fra meg,
          gi meg i nåde din lov!

 32 Jeg vil løpe den veien dine bud viser,
          for du gjør mitt hjerte stort.

  35 Led meg på den stien dine bud viser,
          for den gir meg glede.
          
   
 36 Bøy mitt hjerte mot dine lovbud
          og ikke mot egen vinning!
          
   
 37 Vend blikket mitt bort fra tomhet,
          gi meg liv på din vei!

 40 Se, jeg lengter etter dine påbud,
          gi meg liv ved din rettferd!

En lovsang jeg gjerne stemmer med i :-D


lørdag 5. juni 2021

Esra 8 og 9

 I dagens kapitler fortsetter Esra å sette i stand Herrens tempel, som ligger i ruiner etter 70 års fangenskap. Det har vært stor glede midt i denne gjenoppbyggingen. Men her i kap 9 oppdager profeten hvilken tilstand folket er i, der de også i under fangenskap har fortsatt å synde mot Gud og hans bud...

 8 Men nå har Herren vår Gud for en kort stund vist oss velvilje. Han har latt en rest av oss slippe unna og har festet teltpluggen for oss på sitt hellige sted. Vår Gud har fått øynene våre til å skinne og har gitt oss litt styrke i vårt slaveri.  9 For selv om vi er slaver, har vår Gud ikke forlatt oss i vårt slaveri, men han har fått perserkongene til å vise oss velvilje, så vi fikk mot til å reise vår Guds hus av ruinene. Og han har gitt oss et vern i Juda og Jerusalem. 10 Men nå, hva skal vi si etter dette, vår Gud? For vi har forlatt dine bud...

 15 Herre, Israels Gud, du er rettferdig. Vi er en rest som har sluppet unna til denne dag. Se, her er vi for ditt ansikt med vår skyld. Men slik kan ingen bli stående for deg.


Kjære Gud - i blant trenger jeg å stoppe opp å ransake meg selv. Jeg trenger også hjelp til å se Herre, hva jeg trenger å vende om fra - og hva jeg trenger å vende om til. Herre led du meg! Takk for din nåde, som både renser og veileder!

fredag 4. juni 2021

Josva 7

 I dagens kapittel går Israel på en real nedtur... og det etter den sterke seieren de hadde vunnet over Jeriko. Det kom som både sjokk og overraskelse på dem, for speidere hadde funnet ut at dette ville bli en lett match - men slik ble det ikke. 

   6 Josva flerret klærne sine og kastet seg ned med ansiktet mot jorden foran Herrens paktkiste og ble liggende helt til kvelden, sammen med Israels eldste. De strødde jord på hodet.  7 Josva sa: «Å Gud, min Herre! Hvorfor førte du dette folket over Jordan? Var det for å overgi oss i amorittenes hender og utslette oss? Om vi bare hadde blitt på den andre siden av Jordan!  8 Hør meg, Herre! Hva skal jeg si nå når Israel har snudd ryggen til sine fiender og flyktet?  9 Når kanaaneerne og alle de andre som bor her i landet, får høre om dette, kommer de til å omringe oss og utslette våre navn fra jorden. Hva vil du da gjøre for ditt store navn?»
   
 10 Da sa Herren til Josva: «Reis deg opp! Hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden? 11 Israel har syndet! De har brutt den pakten jeg påla dem å holde, de har tatt av det bannlyste godset, de har stjålet det og gjemt det bort blant sine egne ting.

Senere får de vite at det var én mann som hadde gått imot dette påbudet, og stjålet av godset. Én mann - og det fikk konsekvenser for hele nasjonen.

I vår tid kan vi ofte høre at det er viktig å tenke på seg selv. Og det er det sikkert i flere tilfeller. Men i Guds rike er det omsorgen for hverandre som teller mest. Valgene jeg tar, får iblant større ringvirkninger enn jeg kanskje hadde tenkt. Både på godt og vondt... "Herre, måtte du arbeide med mitt hjerte, så det blir mer og mer slik Du vil!"