onsdag 7. juni 2023

Når mørke er mørkt...

 Salme 88 er en utrolig trist salme. Så hvorfor skulle jeg dele den...? Jo, fordi den gjorde inntrykk på meg, og fikk meg til å tenke på de som virkelig opplever et slikt fortvilet mørke.

 14 Jeg roper til deg, Herre,
          hver morgen kommer min bønn fram for deg.
   
 15 Hvorfor støter du meg bort, Herre,
          hvorfor skjuler du ansiktet for meg?
   
 16 Fra ungdommen av har jeg vært hjelpeløs, ja, døden nær.
          Du fyller meg med redsel, jeg er rådvill.
   
 17 Din harme slår over meg,
          dine redsler gjør ende på meg.
   
 18 De er omkring meg som vann hele dagen,
          alle sammen omringer meg.
   
 19 Du har drevet venner og frender bort fra meg,
          mine kjenninger er borte i mørket.


I motsetning til mange av Davids salmer har ikke denne noen andre lyspunkter enn ropet til Gud. 
Livet er virkelig ikke rettferdig... Noen lider så mye.

JESUS - jeg ber for de som i dag opplever en slik fortvilelse. Måtte de finne håp og trøst når de roper til deg!

Salme 139 sier;

7 Hvor skulle jeg gå fra din pust,
          hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?
   
  8 Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
          legger jeg meg i dødsriket, er du der.
   
  9 Tar jeg soloppgangens vinger
          og slår meg ned der havet ender,
   
 10 da fører din hånd meg også der,
          din høyre hånd holder meg fast.
   
 11 Jeg kan si: «La mørket skjule meg
          og lyset omkring meg bli natt.»
   
 12 Men mørket er ikke mørkt for deg,
          natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
          
   
 13 For du har skapt mine nyrer,
          du har vevd meg i mors liv.
   
 14 Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
          Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.
   
 15 Knoklene mine var ikke skjult for deg
          da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.
   
 16 Dine øyne så meg da jeg var et foster.
          Alle dager er skrevet opp i din bok,
          de fikk form før én av dem var kommet.
   
 17 Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg,
          summen av dem er ufattelig!
   
 18 Teller jeg dem, er de talløse som sand,
          blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.


Jeg tror fortsatt på at Gud kan skape, gjøre noe nytt. Han som skapte bare ved å si et Ord.
Bli lys! og det ble lys. Måtte Han som ER verdens lys gi deg nytt håp og mot.

tirsdag 6. juni 2023

Gud kan!

 Esekiel 37  Dette kapitlet har jeg faktisk ventet på :-D For det er et veldig spennende kapittel.

1 1,3; 3,22 Herrens hånd kom over meg. Ved Herrens ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. 2Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre. 3Da sa han til meg: «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte: «Min Herre og Gud, det vet bare du.» 4Han sa: «Tal profetord over disse knoklene og si til dem: Tørre knokler, hør Herrens ord! 5Jes 26,19; Hos 6,2 Så sier Herren Gud til disse knoklene: Se! Jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. 6Jeg fester sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er Herren

Hele kapitlet forteller om hva Gud kan. Og så fantastisk at Gud vil samarbeide og skape sammen med oss. Det er sant som Jesus sa "Uten meg kan dere intet gjøre" (Joh 15;5-8) Men med Ham kan vi utrette mye.

7Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. 8Jeg så, og se! – det kom sener og kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. 9Da sa han til meg: «Tal profetord til ånden! Menneske, tal profetisk og si til ånden: Så sier Herren Gud: Kom, ånd, fra de fire vindretninger og blås på disse drepte så de blir levende.»
10 1 Mos 2,7; Sal 104,30; Åp 11,11 Jeg talte profetord, slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær.

Kom til å tenke på Ef.1 jeg siterer ganske ofte 

 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 

Jeg tror på Deg Jesus! Du som bevarer, beskytter og gir styrke! 

Av og til har jeg gått i den fella å tro at trøbbel jeg møter viser at du ikke er der....eller at min tro er for svak. Men det er ikke sant!! Det er da du har lovet å være der, med råd, styrke og hjelp for å kunne møte det.

Så igjen; JESUS jeg tror på Deg. Takk at Du er med meg også i dag.

mandag 5. juni 2023

Bevar mitt hjerte Herre!

 Esekiel 35 skriver;

Men overalt hvor de kom blant folkeslagene, vanhelliget de mitt hellige navn. For det ble sagt om dem: «Dette er Herrens folk, men de måtte dra ut av hans land.» 21Jeg beskytter mitt hellige navn, som israelittene har vanhelliget blant folkeslagene de kom til.
22Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren Gud: Jeg griper ikke inn for deres skyld, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene dere kom til. 2328,25 Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem.
24 37,12.21 Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. 25Sak 13,1 Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. 26Jer 32,39; Esek 11,19+ Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. 27Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.

Fantastiske vers som gir stort håp! For sitt navn skyld. JESUS!

Jesus, Du som kan bytte ut steinhjerte med kjøtthjerte - jeg tror også Du kan bytte hat med fred og kjærlighet.
Det er vondt å se på at noen lider under hat og bitterhet. Herre kom med lindrende salve og med din fred som overgår all forstand. Åpne deres øyne så de ser håpet i Deg og din frelse.

Ber også med salme 86;
For du, Herre, er god, du tilgir,
du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg.
6 28,2 Herre, vend ditt øre til min bønn,
lytt når jeg ber om nåde!
7 50,15+ Den dagen jeg er i nød, roper jeg til deg,
for du vil svare meg.
8 2 Mos 15,11; Sal 71,19+ Herre, blant guder er ingen som du,
og ingen gjerninger er som dine.
9 22,28+ Alle folk som du har skapt,
skal komme og bøye seg for deg, Herre,
og ære ditt navn.
10 136,4 For du er stor, og du gjør under.
Du alene er Gud.
11 25,4; 27,11 Herre, lær meg din vei
så jeg kan vandre i din sannhet!
Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn!
12Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, av hele mitt hjerte
og evig ære ditt navn.
13 30,4+ For din miskunn mot meg er stor,
du har berget meg fra dødsrikets dyp.

søndag 4. juni 2023

Den gode hyrde

 Esekiel 34 åpner med en dom over dårlige hyrder

Så sier Herren Gud:
Ve Israels gjetere, som bare gjeter seg selv!
Er det ikke sauene de skal gjete?
3Dere spiser fettet
og kler dere med ullen
og slakter de beste dyrene,
men sauene gjeter dere ikke.
4 45,9; Mi 2,2; 1 Pet 5,3 Ikke har dere styrket de svake,
ikke helbredet de syke,
ikke forbundet de skadde,
ikke hentet tilbake de fordrevne,
ikke lett etter de bortkomne,
men med makt har dere hersket over dem,
og med tvang.

Her kommer det fram hva Gud ønsker at en god hyrde skal gjøre - men de var mest opptatt av seg selv... og folket led under det, Profetien fortsetter så sterkt;

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Luk 15,4 Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14Sal 23,2 På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud16Jes 40,11 Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.

Tenker på at Jesus sa så sant om seg selv; Jeg er den gode hyrde. Visst er Han det! AMEN

fredag 2. juni 2023

Herren er min Hyrde

 Esekiel har gjennom flere kapitler snakket om alvoret i kallet. Esekiel ble kalt til å advare. Vi er kalt til å dele budskapet om Guds frelse.
I dagens kapittel, Esek 34,  profeterer Esekiel om dårlige hyrder..

1Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2Menneskesønn! Profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene: Så sier Herren Herren: Ve Israels hyrder, som røkter seg selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte? Jes 56:11. Jer 23:1 ff. Sak 11:17. 3Dere eter fettet, og dere kler dere med ullen. Det fete slakter dere, hjorden røkter dere ikke. 4Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke legt. Det som er brutt ned har dere ikke forbundet, det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med hardhet har dere hersket over dem. 45:9. Sak 11:15,16. 1Pet 5:3.


I samme kapittel forteller Gud hvem HAN ER;

11For så sier Herren Herren: Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem.

12Som en hyrde ser til sin hjord på den dagen han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt den dagen det var skyer og skodde. 30:3. Luk 15:4. Matt 9:36. 18:12. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. 14På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Sal 23:2. Joh 10:9. 15Jeg vil selv være hyrde for min hjord og selv la den hvile, sier Herren Herren. 16De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de nedbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke.

Takk Herre, at Du er min hyrde! Jeg ber for våre ledere, at de skal være lydhøre mot deg og bli gode ledere etter ditt hjerte. Ledere som ikke sprer, men som samler dine.
Jeg vil fortsette å be om at Du veileder og bevarer mitt hjerte så også jeg kan høre hva Du vil! 

torsdag 1. juni 2023

Omvend oss!

 Nå vet jeg ikke om salme 80 er en messias salme, men Ordene fikk meg i alle fall til å tenke det. Det er Asaf som ber;

15Gud, hærskarenes Gud! Vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen og se! Ta deg av dette vintreet! 16Vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønnen som du har utvalgt deg. 2Mos 4:22. 17Det er brent med ild, det er hogd ned. For ditt åsyns trussel går de under. 18La din hånd være over den mannen som er ved din høyre hånd, over den menneskesønnen du har utvalgt deg, 19så vil vi ikke vike fra deg. Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn. 20Herre, hærskarenes Gud, omvend oss og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

Det er min bønn i dag. Vis meg veien Herre, så jeg hele tiden vender om til Deg. Du min rådgiver og frelser, Herre, hærskarenes Gud, omvend oss og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

onsdag 31. mai 2023

Messias

 Salme 72, for en herlig salme! Det første jeg så, var at det var Salomo som skrev den. Jeg tenkte på hvilket sterkt forbilde og velsignelse hans far David må ha vært for Salomo. Og jeg er sikker på at David ba mange bønner for sin sønn.

Denne salmen er en profeti om Messias og absolutt en hyllest til Gud

          
   
  6 Han skal komme som regn på nyslått eng,
          lik en regnskur som vanner jorden.
          
   
  7 Rettferd skal spire i hans dager
          og freden være stor til månen forgår.
          
   
  8 Han skal herske fra hav til hav,
          fra Storelven til jordens ender.
          
   
  9 De som bor i ørkenen,
          skal bøye seg for ham,
          fienden skal slikke støvet.
          
   
 10 Konger fra Tarsis og fjerne kyster
          skal sende skatt til ham.
          Kongene i Saba og Seba
          skal komme med gaver.
          
   
 11 Alle konger skal kaste seg ned for ham,
          alle folkeslag skal tjene ham.
          
   
 12 Han berger en fattig som roper,
          en stakkar som ingen hjelper.
          
   
 13 Han bryr seg om fattige og svake,
          han berger de fattiges liv.
          
   
 14 Han løser dem fra tvang og vold,
          deres liv er dyrebart i hans øyne.
         

          
   
 17 La navnet hans bestå til evig tid,
          skyte friske skudd så lenge solen er til!
          De skal velsigne seg ved ham,
          alle folk skal prise ham salig.
          
   
 18 Velsignet er Herren, Israels Gud,
          han som gjør under, bare han,
          
   
 19 og velsignet er hans herlige navn til evig tid!
          Hele jorden skal fylles med hans herlighet.
          Amen! Ja, amen!


I dag takker vi for frelsen og tilber vår store Gud. Også vi vil be for våre barn, som David gjorde for sine.