lørdag 6. april 2024

Sabbat - del 8

 SABBATEN OG HÅPET    

MEDITASJON

«Jeg kan ikke vente med å endelig gå av med pensjon», sa min yngre romkamerat ofte halvt på spøk, halvt alvorlig, selv om han fortsatt hadde noen tiår med arbeid igjen før ønsket hans kunne gå i oppfyllelse. "Leve pensjonisttilværelsen!" kan noen ganger definere vår holdning når vi tenker på resten som er blitt lovet oss da vi ga livet vårt til Gud, det lovede land som venter oss etter døden. Det kan virke veldig langt unna når vi tenker på livet som en sliten reise i ørkenen. 

Imidlertid presser forfatteren av Brevet til Hebreerne oss til å gå inn i hans hvile akkurat nå (Hebreerne 4:11). Det gjenstår virkelig en hvile for Guds folk (Hebreerne 4:9), "det betyr at det er en åndelig hvile som Gud kaller oss til" (Johannes Calvin). Derfor er det noe av sabbatshvilen som allerede er tilgjengelig for oss som en forhåndsvisning av hva som vil bli virkeligheten og vil fortsette og tidobles i den lovede evigheten. 

I Hebreerbrevet 4 refererer "hvile" til et lovet sted i fremtiden, et trygt og herlig land for Guds folk, samt en nåværende tilstand som er forbundet med den hvilen Gud skapte etter å ha fullført sin skapelse og feiringen av hans verk. Det er både det lovede land med melk og honning og øyeblikket for felles jubel i Guds nærhet. En dag vil vi nå slutten av vår reise, akkurat som Guds folk nådde Kanaans land. Likevel, fra denne dagen og spesielt i dag, er vi invitert til å smake på denne hvilen og vende oss mot Gud for å undre oss over hans herlighet, for å bli minnet om hans verk og sette vår lit til ham. Det siste er avgjørende fordi forfatteren av Hebreerbrevet advarer leseren om at akkurat som israelittene gikk glipp av muligheten til å gå inn i det lovede land i Kadesj Barnea, kan vi gå glipp av sjansen når vi forherder våre hjerter. Ved å stole på Gud og velge å gjøre det dag for dag, vil sabbatshvilen følge oss fra denne dagen til den vil gå inn i sin sanne form i hans evige nærhet. 

La oss ikke være uvitende i vår tilbedelse, men la oss tilbe Gud i Ånd og sannhet. Les Bibelen og hør Guds røst. Les Bibelen og se Jesus. Les Bibelen og motta Den Hellige Ånds kraft.

SPØRSMÅL TIL REFLEKTION  

 • Hva betyr åndelig hvile for meg?   
 • Hvordan nærer mine sabbatstider mitt håp?   
 • Er det aspekter i livet mitt som har ført til at jeg har herdet hjertet mitt? 

BØNNEMNER  

 • Vi ber om at Gud må gi oss hvile i dag.   
 • Vi ber om tilgivelse for de gangene vi lar våre hjerter bli forherdet og vendt bort fra Gud.   
 • Vi ber om tilgivelse og hans løfte om å gi oss tilgang til det lovede land, et hvilested og stedet hvor han vil tilbringe evigheten med oss.   
 • Vi ber om hjelp til å oppmuntre hverandre til å være et godt eksempel på lojalitet for neste generasjon. 

FORSLAG TIL BØNN 

Far, jeg stoler på deg, selv om jeg kan være i ørkenen, fordi jeg vet at du vil lede meg inn i din hvile, til ditt trygge og herlige nærvær. Jeg ønsker å leve i ditt nærvær for å motta dette håpet og sabbatshvilen hver dag. Amen.

Michael Mutzner, fast representant ved FN i Genève, World Evangelical Alliance, Sveits.

Heb 4; Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk.

10 For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine.
11 La oss derfor være ivrige etter å komme inn til den hvilen, for at ingen skal falle i det samme eksempel på ulydighet .
Ordet avsløre vår tilstand
12 For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver. 
(link til den originale bibelleseplanen, i bildet)


lørdag 30. mars 2024

Sabbat - del 7

 SABBATEN OG MEDLEDEN           

MEDITASJON

Gud har ikke gitt sabbaten som en lov MOT oss, men som en handling av medfølelse FOR oss. Det var derfor disiplene fikk spise kornhodene for å stille sulten på sabbaten (Matteus 12:1-8). Det er derfor mannen med den visne hånden ble helbredet på sabbaten (Matteus 12:9-13). Jesus så disiplenes sult og mannens elendighet og ble rørt av det. Sabbaten er en dag for næring og helbredelse. Verken forbud mot handlinger («å gjøre ingenting») eller kravet om handlinger («å ofre») er i sentrum av sabbaten. Hovedmålet med sabbaten er å vise oss Guds medlidenhet. 

I Det gamle testamente er sabbaten et uttrykk for pakten mellom Gud og hans folk, det samme er omskjæring. Sabbaten tjener som en hviledag, for å se opp til Gud og undre seg over hans medfølelse og hellighet. «Sannelig, mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, så dere kan vite at jeg er Herren som helliger dere.» (2. Mosebok 31:13). Guds folk mottar Guds medfølelse, de «smittes» av den, og de gir den videre som en velsignelse til hele verden. 

Når vi kommer sammen for tilbedelse og fellesskap, når vi lytter til Guds stemme og snakker til ham, bryter vi ut av vårt daglige liv og feirer hans medfølelse. I kirken knuses den økonomiske ytelsestenkningen, så vel som den rekreative underholdningstenkningen. Derfor er gudstjeneste verken forretning eller show, verken religiøs innsats eller religiøst forbruk. Det er mye mer enn det. Det er et sted hvor sjelen vår kan hvile og hvor vi opplever Guds barmhjertighet. I kirken tjener Gud oss ​​med sin medfølelse. Den som mottar Guds barmhjertighet vil bli en giver av barmhjertighet. "Derfor, vær barmhjertig, likesom din Far er barmhjertig." (Luk 6:36).

Gjennom barmhjertighetens gave forbereder Gud oss ​​til å leve og handle barmhjertig, til å gjøre godt mot hverandre. Dagens vers oppfordrer oss til å være Jesus-orienterte i denne verden.

SPØRSMÅL TIL REFLEKTION  

 • Mediter over følgende: Gud har ikke gitt sabbaten som en lov MOT oss, men som en handling av medfølelse FOR oss.  
 • Hvordan kan jeg oppleve Guds medfølelse demonstrert på sabbaten i forhold til Gud og i forhold til menneskene rundt meg?  
 • Hvilken liten endring kan jeg gjøre for å prioritere Guds medfølelse på sabbaten – som individ, i familien, i kirken?

BØNNEMNER  

 • Vi ber om tid til å fokusere på Gud. Vi bryter ut av vår vanlige tankegang som fokuserer på ytelse og forbruk. Vi ber Gud om hans nåde (Kyrie eleison – Herre ha nåde!).   
 • Vi ber om tilgivelse for de gangene gudstjenester blir religiøs aktivisme i stedet for et møte med Gud.  
 • Vi ber for alle som forkynner Guds Ord, og at Guds barmhjertige budskap må bli hørt og mottatt.   
 • Vi ber om at Gud åpner øynene våre, slik at vi kan handle barmhjertig mot våre naboer slik han har vært barmhjertig mot oss.   
 • Vi ber om at Den Hellige Ånd skal vise oss hvordan vi kan være Gudssentrerte og bry oss om hele skaperverket.

FORSLAG TIL BØNN 

Barmhjertige Gud, vi priser og feirer deg! Vi tilber deg. "Hellig, hellig, hellig, Herre Gud Zeboath (allmektige)", ber vi sammen med englehæren. 

Tilgi oss for at vi er selvsentrerte og fokuserte på våre aktiviteter, når vi burde vært fokusert på deg. Gjenoppliv våre kirketjenester med Din Hellige Ånd, for at vi skal møte Deg på nytt, og for at våre hjerter skal forvandles av Din medfølelse. Velsign alle dem som forkynner Guds Ord. Åpne våre øyne og våre hjerter for behovene til våre naboer og samfunnet vårt. Gi oss ideer og mot til å investere barmhjertig i din kirke og verden. Amen.

Lea Schweyer, president for den evangeliske alliansens seksjon Riehen-Bettingen, Sveits.

Matt 12

11 Da svarte Han dem: «Hvem blant dere er det som eier en sau, og ikke tar i den og løfter den opp hvis den faller i en grøft på sabbaten?

12 Hvor mye mer verd er da ikke et menneske enn en sau? Derfor er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.»

(link til den originale bibelleseplanen, i bildet)