mandag 25. september 2023

Jeg ber om et åpent hjerte

 I Mark 12 forteller Jesus en lignelse som forteller mye. Hva Gud har gjort for oss og hvordan vi har tatt imot det...

1Han begynte så å tale til dem i lignelser: En mann plantet en vingård. Han satte opp et gjerde omkring den, gravde en vinpresse og bygde et vakttårn. Så leide han den ut til vingårdsmenn og dro utenlands. Jes 5:1,2. Matt 21:33 ff. Luk 20:9 ff. 2Da tiden kom, sendte han en tjener til vingårdsmennene for å få sin del av vingårdens frukt hos dem. 3Men de grep ham og slo ham og sendte ham tomhendt bort. 4På nytt sendte han dem en annen tjener. Ham slo de i hodet og vanæret ham. 5Han sendte også en annen, og ham slo de i hjel. Og slik med mange andre: Noen slo de og noen drepte de. 6Nå hadde han bare sin eneste sønn igjen, som han elsket. Ham sendte han til sist til dem, idet han sa: De vil nok vise aktelse for min sønn! 1:11. Heb 1:1,2. 7Men disse vingårdsmennene sa til hverandre: Dette er arvingen. Kom, la oss slå ham i hjel, så blir arven vår. 8Så grep de ham og slo ham i hjel og kastet ham ut av vingården. 9Hva skal nå vingårdens herre gjøre? Han skal komme og gjøre ende på vingårdsmennene og overlate vingården til andre.
10Har dere ikke lest dette i Skriften: Den steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein, Sal 118:22,23. 11av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne12De søkte å gripe ham, men fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i lignelsen. Og de forlot ham og gikk bort. 

Jesus forteller dem det, hvordan de stadig har forkastet det Gud har sendt gjennom blant annet profeter. Og nå gjennom Jesus. De forstod at Jesus ga dem budskapet - men de vendte ikke om og tok imot. I stede fortsatte de som før.

Herre - i dag ber jeg for alle de som en gang har sett hvem Du er og trodd på Deg, men som av mange forskjellige grunner har gått bort fra Deg. Kanskje noen til og med føler at det er Du som har gått bort fra dem? Åpne deres øyne så de igjen kan se Deg, og på nytt gripe Deg i tro!

Jeg ber for meg selv, at mitt hjerte skal være åpent når Du kaller og veileder. 


søndag 24. september 2023

Bli i Meg så blir jeg i dere

For et par dager siden delte jeg fra Luk 8 der vi virkelig ser hvor mektig JESUS ER. I lys av dette, blir åpningen av Luk 9 veldig spennende!

1Han kalte sammen de tolv og ga dem makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer. 6:13. Matt 10:1 ff. Mark 6:7 ff. 2Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. 

Jesus hadde allerede vist dem hvem HAN ER. Og nå gav Han dem makt. Og de trodde på Ham. Så mange mektige undere skjedde gjennom dem. 

Det beste er at Jesus er den samme i dag! Jesus sa i Matt 28 "Meg er gitt all makt i himmel og på jord - derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"

Og Joh 15 sier Jesus;
Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg.

En annen ting jeg tenker på når jeg leser dette, er at Jesus ofte sa "Himlenes rike er kommet nær". JESUS var dette himmelriket som var nær dem. Når Den Hellige Ånd kom, og vi tok i mot Ham, da kom himmelriket i oss. Nå er den ikke bare nær - men i oss. Jeg tror ikke jeg helt klarer å fatte hvor sterk jeg er I HAM.

Jeg skulle så gjerne hatt enda flere erfaringer i dette... så jeg virkelig kunne gripe dette i tro. 
Kanskje vi har flere erfaringer enn vi er klar over? Faktisk opplevde jeg å få et sterkt bønnesvar denne helgen. Kjenner jeg trenger å minne meg selv igjen på, at det å stadig telle velsignelsene er viktig. 

Å Jesus, bønnen Paulus ba i Efeserbrevet 1 nevner jeg ofte. Men den er så viktig at jeg kan ikke be den ofte nok! Det blir min bønn også i dag.

17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

lørdag 23. september 2023

Tanker og følelser

 Tanker og følelser - de får i blant større makt enn vi ønsker... Det opplevde også Jona, da han så at det gikk bra med byen Ninive. Byen han hadde ropt dom over. 

1Men dette syntes Jona meget ille om, og han ble harm. 2Han ba til Herren og sa: Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland! Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. 2Mos 34:6 ff. Joel 2:13. Nah 1:3. 3Så ta nå, Herre, mitt liv! For jeg vil heller dø enn leve. 

Nå kan jeg jo ikke helt vite hva Jona tenkte, eller hvorfor han ble sint. Men jeg antar at det handlet om å "miste ansikt" - på en måte. Det ble jo ikke som han hadde sagt. Var han redd for å ikke bli trodd? Skammet han seg for å være en profet som ikke hadde rett? Ble han redd for at andre skulle tro at han ikke var en profet likevel? Jeg vet ikke - men det vi ser er i alle fall at følelsene tok helt overhånd. Så sterkt at han ikke så det fantastiske i at Gud reddet byen. At Guds nåde og kjærlighet var sterkest.

Jeg tenkte på fariseerne også, som var så opptatt av å ha rett at de ikke så det fantastiske i det Jesus gjorde. Selv under og mirakler ble negativt fordi det skjedde på "feil dag"... blant annet.

Guds nåde strekte seg ikke bare til byen Ninive. Åh som jeg fryder meg når jeg ser at Gud fortsatt holder sin hånd om Jona! 

 4Men Herren sa: Er det med rette du er så harm? v.9.
5Jona var gått ut av byen, og hadde satt seg østafor den. Der hadde han laget seg en løvhytte og satt i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen.
6Da lot Herren Gud et kikajontre vokse opp over Jona for å skygge over hodet hans, så han kunne bli fri fra sitt mismot. Og Jona hadde stor glede av kikajontreet.

Guds nåde strekte seg ikke bare til byen Ninive. Åh som jeg fryder meg når jeg ser at Gud fortsatt holder sin hånd om Jona! 

 7Men dagen etter, da morgenen brøt fram, lot Gud det komme en orm, som stakk kikajontreet så det visnet. 8Og da solen sto opp, sendte Gud en het østavind. Og solen stakk Jona i hodet så han var helt forkommen. Da ønsket han seg døden, og sa: Jeg vil heller dø enn leve! v.3. Sal 121:6. Jes 49:10. 9Men Gud sa til Jona: Er det med rette du er så harm for kikajontreets skyld? Han svarte: Ja, med rette, jeg er så harm at jeg kunne dø. 10Da sa Herren: Du har medynk med kikajontreet, som du ikke har hatt noe strev med og ikke har fått til å vokse - det ble til på en natt og ødelagt på en natt. 11Skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det er mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre - og dertil en mengde dyr!

Jeg er så takknemlig for at Gud er 
Underfull
Rådgiver
Veldig Gud
Evig Far og
Fredsfyrste
og mye mye mer!
Han vet hvordan Han kan nå inn til ditt og mitt hjerte, enda så forskjellige vi er. Han vet hvordan Han skal nå inn til våre barn og barnebarns hjerter! AMEN!fredag 22. september 2023

All makt i himmel og på jord

Også i dag vil jeg proklamere hvem Jesus ER! Luk 8 fortsetter med å dele et mektig mirakel til. 

26Så seilte de inn til Gerasener-landet, som ligger rett overfor Galilea. Matt 8:28 ff. Mark 5:1 ff.
27Da han var steget i land, kom det imot ham en mann der fra byen. Han var besatt av onde ånder. I lengre tid hadde han ikke hatt klær på seg. Han bodde ikke i hus, men holdt til i gravene. 28Han satte i et skrik da han fikk se Jesus. Han falt ned for ham og ropte med høy røst: Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du Den Høyeste Guds Sønn? Jeg ber deg: Pin meg ikke! Matt 8:29. Mark 1:24. 5:7. 29For han befalte den urene ånden å fare ut av mannen. I lange tider hadde den hatt tak på ham. Han hadde vært under bevoktning, bundet med lenker og fotjern. Men han hadde sprengt lenkene, og den onde ånden hadde drevet ham ut i ørkenen. 30Jesus spurte ham: Hva er ditt navn? Han svarte: Legion! For mange onde ånder var fart inn i ham. 

Det er sååå stort! Der var de onde ånder så mange at de ble kalt en legion (leste at en legion er inntil 6000 i antall) Og likevel var de livredd for denne ene; JESUS. Det gjør meg trygg på at Gud har kontroll. Ingen tvil om at Han en dag vil sette foten ned og si nok er nok.

31Og de ba ham at han ikke skulle befale dem å fare ned i avgrunnen. Rom 10:7. Åp 9:1,2,11. 11:7. 17:8. 20:1,3. 32Men der i fjellet gikk det en stor svineflokk og beitet. Åndene ba ham om at han skulle la dem fare inn i svinene. Og det tillot han dem. 33Da for de onde åndene ut av mannen og inn i svinene. Og hele flokken styrtet utfor stupet, ned i sjøen og druknet.

Det er så godt å lese og høre og oppdage hvilken mektig Gud vi tror på! 
I dag vil jeg tilbe Deg Herre, og love ditt hellige navn! Jeg ber om blodets beskyttelse rundt min familie! Måtte de se og oppdage hvem Du ER, og ta imot din frelse!

Luk 8 fortsetter med enda flere mirakler. Ikke bare har Han makt over de onde ånder. 
Han helbredet en som ingen andre kunne hjelpe, en kvinne som hadde hatt en blodsykdom i 12 år.
Og sist men ikke minst; Han vekket opp ei jente fra døden. Han er også Herre over den!

Det minner meg om at da Jesus døde, så var det ingen som tok Hans liv. Han er jo Herre over døden! Han ga seg selv for oss. Som teksten sier "Han oppgav sin ånd"

Sitter og nynner på det gamle koret 

Gud er mektig
Gud er mektig
Jeg vet at Gud er mektig
Han løser bånd og setter fanger fri.
De døver hører
de lamme går
og de blinde ser igjen
Gud er mektig
Gud er mektig
Jeg vet at Gud er mektig
Han løser bånd og setter fanger fri

I dag er det et helt spesielt "bånd" jeg ber om at Gud skal sette fri! Han vet hvem hjertet mitt tenker på. I Jesu navn!

torsdag 21. september 2023

Jesus har makt

 Da jeg leste dagens tekst fra Luk 8 var det en lovsang som dukket opp inni meg

"Han har makt, Han har makt,
Han har oppstått fra de døde, Han har makt.
Hvert et kne skal seg bøye,
hver en tunge skal bekjenne
at Jesus Herre er"

23Mens de seilte, sovnet han. Da slo en kastevind ned på sjøen. Båten holdt på å fylles, og de var i fare. 24De gikk da borttil og vekket ham, og sa: Mester, mester, vi går under! Men han sto opp og truet vinden og bølgene, og de la seg, og det ble blikk stille. 4:39. 5:5. Matt 8:26. 25Han sa til dem: Hvor er deres tro? Men de var slått av frykt og undret seg, og sa til hverandre: Hvem er denne, som endog befaler over vindene og vannet, og de adlyder ham? 

Visst er det fantastisk når Jesus helbreder de syke. Det handler om Guds kjærlighet! 
Men når Jesus stiller stormen, eller velsigner en liten matpakke så den rekker til flere tusen, eller gjør vann til vin - da ser vi vår Skaper som virkelig har all makt! Jesus viste oss virkelig at Han ER Faderen som Han sa (Joh 14;8-12)

Tenk så stort at Gud kom og ble menneske, at Han på tross av den vi er, kom med frelse og håp. Banet en ny vei for oss til Gud.

Jesus - Jeg ber for mine rundt meg som ennå ikke har sett livet og håpet i Deg! Hjelp meg å se muligheter og gripe dem - til å dele dette livets lys med andre.

onsdag 20. september 2023

Nåde

 I dag vil jeg takke Gud for NÅDEN! Kjenner jeg blir så rørt når jeg leser dagens historie! Først om Jona som hadde sviktet Gud og nektet å utføre det oppdraget Han hadde kalt Jona til å gjøre. Men på mektig måte redder likevel Gud Jonas liv og kaller ham på nytt til tjeneste; NÅDE!

Når Jona er villig denne gangen, leder det til mange menneskers frelse. Tenk en hel by får oppleve Guds NÅDE.  Jeg velger å legge ved hele teksten, samtidig som jeg oppmuntrer til å be for vår by. For vår familie og vår omgangskrets. 

1Og Herrens ord kom til Jona for andre gang, og det lød så: 2Stå opp, gå til Ninive, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg. 1:2. Jer 1:17. Esek 2:7. 3Og Jona sto opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. 4:11. 4Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om førti dager skal Ninive bli ødelagt.
Ninives innbyggere omvender seg
5Da trodde folket i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Est 4:16.Joel 1:14. 2:15. Dan 9:3. Matt 12:41. Luk 11:32.
6Da saken kom Ninives konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg. Og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. 7Han lot rope ut i Ninive: Etter påbud av kongen og hans stormenn, skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting! De skal ikke smake mat og ikke drikke vann. 8Men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt, og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Jer 4:8. 18:11. 25:5. 26:3. 9Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. 2Sam 12:22. Joel 2:14. 10Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke. 

Mens jeg skrev inn denne teksten, lyder lovsangen "I speak JESUS" - Han som er hele grunnen til nåden vi har fått del i! Åh Jesus, måtte mange få tak i dette igjen!tirsdag 19. september 2023

Jesus elsker deg!

 Luk 7 har mye å fortelle :-) I dag stoppet jeg opp ved denne teksten;

20Mennene kom da til ham og sa: Døperen Johannes har sendt oss til deg og sier: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? 21Nettopp da helbredet han mange for sykdommer og plager og onde ånder, og til mange blinde ga han synet. Matt 4:23. Mark 3:10. 22Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes det som dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde reises opp, og evangeliet forkynnes for fattige, 

Et mektig vitnesbyrd! Og stadfestelse av hvem Jesus ER!

Spennende også, å høre hvordan Jesus gir ham ære, og samtidig nevner at de aller minste er større enn ham!

27Det er om ham det er skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. Mal 3:1. Matt 3:3. Mark 1:2. 28Jeg sier dere: Større profet enn Johannes er ingen blant dem som er født av kvinner. Men den minste i Guds rike er større enn han. 

Så viktig å tenke på, både når jeg møter barna og når jeg møter mennesker som i våre øyne er små... I Guds rike er alt helt annerledes, og godt er det!

Dette med menneskesyn kontra Guds syn på oss kommer også tydelig frem i den neste historien i Luk 7. Jeg velger å dele hele historien, og takke for Guds nåde og kjærlighet. Jesus hjelp meg å møte mine medmennesker med din kjærlighet og dine holdninger!

37Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. 38Hun stilte seg bak Jesus, ved føttene hans, og gråt. Hun begynte å væte føttene hans med tårer og tørket dem med håret sitt, og hun kysset føttene hans mange ganger og salvet dem med salven. Joh 12:3. 39Men da fariseeren som hadde innbudt ham, så dette, sa han ved seg selv: Var denne mannen en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. 7:16. 15:2. Joh 4:19. 40Da svarte Jesus og sa til ham: Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa: Mester, si det! 41En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham fem hundre denarer, den andre femti. 16:5. 42Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Matt 18:25,27. Kol 2:14. 43Simon svarte og sa: Jeg antar, den som han etterga mest. Han sa til ham: Du dømte rett! 44Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene. Men hun vætte føttene mine med tårer og tørket dem med håret sitt. 1Mos 18:4. 19:2. 43:23. Joh 13:5 ff. 1Tim 5:10. 45Du ga meg ikke noe kyss. Men hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine fra den stund jeg kom inn. Rom 16:16. 46Du salvet ikke mitt hode med olje. Men hun salvet føttene mine med salve. 47Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. 48Og han sa til henne: Dine synder er deg forlatt. 5:20. Matt 9:2. 49Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved seg selv: Hvem er denne, som endog tilgir synder? 50Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg. Gå bort i fred! 

Husk at du er gull verdt - uansett hvordan andre måtte se på deg. Ja, til og med om du selv er din største kritiker - Jesus ELSKER DEG!

mandag 18. september 2023

Gud og detaljer

 Jeg har hørt mye undervisning om hvordan mange ting i det gamle testamentet er bilder som peker på det som skulle komme. Jeg skulle ønske jeg klarte å gjengi mye av det... men jeg er ikke så god på det. Men at Gud er opptatt av hver minste detalj - det gjør Ham STOR!

Jeg tenkte på det da jeg fortsatte historien om Jona igjen i dag.

Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jona. Og Jona var tre dager og tre netter i fiskens buk. 

Nå er det et stort mirakel bare det at han overlevde. Men at det var akkurat tre dager og netter var ingen tilfeldighet. Det vet jeg blant annet fordi Jesus selv nevner dette i Matt 12

39 Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. 40 For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens dyp.

Luk 7 forteller to sterke historier. Først om en høvedsmann med stor tro. Jesus blir faktisk overrasket.

4Da de nå kom til Jesus, ba de ham innstendig og sa: Han er vel verd at du gjør dette for ham. 5For han elsker vårt folk, og det er han som har bygd synagogen for oss. Apg 10:2. 6Jesus gikk da med dem. Men da han ikke hadde langt igjen til huset, sendte høvedsmannen noen venner til ham og sa: Herre, gjør deg ikke umak! Jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. 8:49. 7Derfor aktet jeg meg heller ikke verdig til å gå til deg. Men si et ord, så blir gutten helbredet. 8For også jeg er en mann som står under myndighet, og har soldater under meg igjen. Sier jeg til den ene: Gå! - så går han, og til en annen: Kom! - så kommer han, og til tjeneren min: Gjør dette! - så gjør han det. 9Men da Jesus hørte dette, undret han seg over ham. Og han vendte seg til folket som fulgte ham, og sa: Jeg sier dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro. v.50. 18:8. Matt 8:10. 10Og da de som var utsendt kom tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.

Absolutt sterkt. Jeg nevner i blant denne historien i mine bønner "Du Herre, som kan si bare ett Ord - og det skjer"

12Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. 8:41 ff. 1Kong 17:17 ff. 2Kong 4:17 ff. Joh 11:1 ff. 13Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke! 8:52. Åp 5:5. 14Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp! 8:54. Mark 5:41. Apg 9:40. 15Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. 1Kong 17:22,23. 16Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: En stor profet er reist opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. 

Denne gangen var det en sørgende mor som ble overrasket. Det er så godt å se at Jesus ble rørt og gjorde et under uten at denne mammaen en gang hadde tenkt på å be. Kjenne jeg blir så takknemlig og glad! Det minner meg også på at Gud søker de som er fortapt, han lengter etter å frelse. Det er ikke bare vi som søker Ham - Han søker også oss!

Jesus - jeg er så glad for å få være barn av Deg! I dag vil jeg først og fremst takke for hvem Du ER. 

Salme 103:
Velsign Herren, min sjel!
          Alt som i meg er,
          velsign hans hellige navn.
   
  2 Velsign Herren, min sjel!
          Glem ikke alt det gode han gjør
   
  3 Han tilgir all din skyld
          og leger alle dine sykdommer
   
  4 Han frir ditt liv fra graven
          og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
   
  5 Han metter ditt liv med det gode,
          du blir ung igjen som ørnen.

Matt 12:40. 16:4. Luk 11